strzałka do góry

Aktualności A kuku nr 2

Bądź na bieżąco! Sprawdź najnowsze wydarzenia z życia Przedszkola A KUKU!


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021 W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST JUŻ ZAKOŃCZONA

Ewentualne wolne miejsca będą w przypadku rezygnacji obecnie zapisanych dzieci
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021

Są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do składania wniosków w postaci skanu lub zdjęcia drogą mailową na adres: akuku.krakow@gmail.com
w tytule: rekrutacja – przedszkole A KUKU nr 2.
Składanie dokumentów w oryginale będzie możliwe po otwarciu placówki.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Pobierz wniosek do wydruku

W przypadku niemożności uzyskania zaświadczeń wymaganych do wniosku z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji, będzie możliwość doniesienia brakujących dokumentów w późniejszym terminie.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu:
790 538 050 – Katarzyna Uchwat, dyrektor.


REKRUTACJA 2020/2021

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA A KUKU nr 2
(Os. Piastów 21B)
w pozostałych naszych przedszkolach, na rok szkolny 2020/2021, nie ma wolnych miejsc.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Pobierz wniosek do wydruku

PRZEDSZKOLE NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ!

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w formie papierowej od 2.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. do godz. 16:00 w Publicznym Przedszkolu A KUKU nr 2.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria określone przez Organ Prowadzący (drugi etap).

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zobacz kryteria
Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)
  3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
    z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez Organ Prowadzący

  1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  2. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
  3. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Zaświadczenie wydane przez żłobek lub inną placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3.

 

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.